Informacja dla autorów

Wytyczne dla autorów artykułów do monografii wydawanej przez wydawnictwa AGH

(jako monografia wielorozdziałowa – 80 pkt.)

Artykuł musi zawierać dane:

Autor/autorzy, tytuł, afiliacja, abstrakt, tytuł w języku polskim, abstrakt w języku angielskim

*Odsyłacz afiliacyjny –numerkowy, przypis afiliacyjny – pod nazwiskiem autora

**Standardowa długość abstraktu – nie więcej niż około 0,5 znormalizowanej strony komputeropisu. Streszczenie referatu w języku polskim oraz angielskim nie przekraczające ½ strony A4, czcionka Arial 10 pkt, interlinia 1, marginesy standardowe, format *.doc prosimy przesłać także w osobnym pliku. Streszczenia wykorzystamy jako materiały dla prowadzących poszczególne sesje konferencji oraz jako materiały dla uczestników konferencji (streszczenie w artykule formatować zgodnie z poniższymi wytycznymi).Na początku streszczenia prosimy zamieścić dane osobowe autora/ów tj. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy, adres, telefon i e-mail. W przypadku kilku autorów prosimy o zaznaczenie osoby wygłaszającej referat.

 Tekst (maksymalnie 10 stron łącznie z rysunkami, tabelami i literaturą):

Czcionka 12 pkt, interlinia 1,5 p., nagłówki numerowane do stopnia trzeciego, tzn. 1; 1.1; 1.1.1. Nagłówki nienumerowane – bold.

Układ strony:

Format A-4, Marginesy: górny: 3 cm, dolny: 1,75 cm, lewy i prawy: 2,25 cm.

 Styl bibliografii:

Numery w nawiasach kwadratowych, począwszy od [1] zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście

Prosimy o rzetelne przygotowanie bibliografii i korzystanie przy tym ze sprawdzonych źródeł. W bibliografii załącznikowej powinny być ujęte wszystkie źródła cytowane w pracy i odwrotnie: wszystkie pozycje z bibliografii należy zacytować w tekście.

Sposób zapisu cytowanych prac poniżej:

Bibliografia do przypisów numerycznych – szeregowanie źródeł zgodnie z kolejnością pojawiania się powołań na nie w tekście:

[nr] Autor A., Tytuł dzieła, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania.

[nr] Autor A., Tytuł artykułu, Pełna Nazwa Czasopisma, tom (vol.), rok wydania, zakres stron od–do.

[nr] Redaktor R. (red.), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania.

[nr] Autor A., Tytuł rozdziału, [w:] Redaktor R. (red.), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, zakres stron od–do.

[nr] Autor A. (lub nazwa Portalu), Tytuł źródła internetowego, pełny adres strony internetowej [data dostępu].

Wielkość rysunków w egzemplarzu autorskim powinna odpowiadać wielkości, w jakiej mają być wydrukowane w książce, prosimy o zadbanie, by opisy na wykresach i schematach były właściwej wielkości zapewniającej czytelność. W miarę możliwości prosimy zachować jednakowy styl czcionki (krój i wielkość) opisów na rysunkach, np. Arial 10 pkt. Prosimy o rysunki o odpowiedniej do druku jakości (rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi).

Tabele muszą mieć postać edytowalną (nie obrazki).

Równania i wzory należy przygotować w edytorze równań matematycznych programu MS Word (również muszą mieć postać edytowalną). Wzory należy umieszczać w oddzielnej linii i wyjustować. Kolejne wzory powinny być numerowane, numery należy umieścić przy prawym marginesie w nawiasie okrągłym. Po każdym równaniu należy wyjaśnić zastosowaną w nim symbolikę.

Wszystkie rysunki i tabele powinny mieć w tekście powołanie: (rys. 1) (tab. 1) lub opisowo, np.: przedstawiono na rysunku 1/…zestawiono w tabeli 1.

Prawa autorskie

Umieszczone w publikacji fragmenty tekstów, ilustracje i tabele pochodzące z innych dzieł są jako cudza twórczość chronione prawem autorskim. Wymagane jest wyraźne wskazanie źródła nie tylko w wykazie literatury, lecz także w podpisie pod rysunkiem, fotografią czy tabelą. Jeśli dane wykorzystanie nie spełnia kryteriów dozwolonego użytku, a w szczególności prawa cytatu, konieczne jest również posiadanie zezwolenia właściciela praw autorskich przedrukowywanego fragmentu na jego wykorzystanie. Te wymogi dotyczą zarówno zaczerpnięć z dzieł polskich, jak i zagranicznych. Uzyskanie zezwolenia należy do obowiązków Autora. Brak takiej zgody oraz niepodanie źródła jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą wszelkie skutki prawne.

 

Wraz z artykułem należy przesłać wypełnione i podpisane oświadczenia i zgody autorów (do pobrania po prawej stronie w formacie *.pdf)

Artykuły które otrzymają pozytywne recenzje zostaną wydane w formie publikacji jako rozdział w monografii


Streszczenie oraz artykuł należy przesłać pocztą elektroniczną lub na nośniku elektronicznym do p. Joanny Pruchnickiej

Prezentacja referatu podczas konferencji powinna być przygotowana w programie PowerPoint (*.ppt lub *.pptx) (filmy i animacje umieszczone w prezentacji powinny być dostarczone również w postaci osobnego pliku w dniu wygłoszenia)