O konferencji MARG

Konferencja Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie (MARG) organizowana jest corocznie od 2009 roku (przez pięć pierwszych lat nosiła nazwę „Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego”).

Po dziesięciu latach wspólnych spotkań, nadal, jako cel stawiamy sobie dalszy rozwój formuły konferencji przez poruszanie zagadnień ważnych i aktualnych, związanych z tematyką mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji w przemysłach związanych bezpośrednio
i pośrednio z górnictwem.

Tematyka Konferencji dotyczy:

  • budowy i eksploatacji maszyn,
  • automatyki, robotyki i informatyki,
  • bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn oraz urządzeń,
  • elektrotechniki i elektroenergetyki,
  • transportu poziomego i pionowego,
  • przeróbki mechanicznej kopalin,
  • zgazowanie węgla i utylizacja CO2.

Celem Konferencji MARG jest wielokierunkowa prezentacja osiągnięć technicznych oraz technologicznych w zakresie budowy
i eksploatacji maszyn oraz urządzeń stosowanych w przemyśle wydobywczym, ze szczególnym podkreśleniem zagadnień ich bezpiecznej eksploatacji. Ważnym celem Konferencji jest stworzenie neutralnego forum dyskusji do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczymi, urzędami nadzoru technicznego producentami oraz użytkownikami maszyn i urządzeń górniczych.